BOARD OF GOVERNORS

Name Designation
Dr. ( Ms. ) Kiran Datar
DPS Society, East of Kailash
New Delhi - 65
Chairman DPS Daulatpur
Mr. V. K. Shunglu
Vice Chairman DPS Society, East of Kailash
New Delhi - 65
Vice Chairperson DPS Daulatpur
Mr. Vikas Goyal
Haridwar
goyal.vikas@hotmail.com
Pro-Vice Chairman DPS Daulatpur
Mr. Divakar Dev
DPS Society, East of Kailash
New Delhi - 65
Member DPS Daulatpur
Mr. Siraj Hussain
DPS Society, East of Kailash
New Delhi - 65
Member DPS Daulatpur
Mr. N. Ravi Shanker
DPS Society , East Of Kailash
New Delhi 65
Member DPS Daulatpur
Mr. Ajay Jain
Haridwar
himgiritanks@rediffmail.com
Member DPS Daulatpur
Mr. Peeyush Jain
Haridwar
ssc.peeyush@gmail.com
Member DPS Daulatpur
Mr.Anshul Mangla
Gurgaon
Founder & CEO, Crocus Brands
anshul.mangla@crocusbrands.com
Member DPS Daulatpur
Mrs. Poonam Shrivastava
Principal, DPS Daulatpur, Haridwar
Principal & Secretary
DPS Daulatpur